Regulamin Rekrutacji

 REGULAMIN REKRUTACJI
Podstawa prawna

1. Art. 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
( Dz.U. z 2004roku Nr 256, poz. 2572) z późniejszymi zmianami
2. Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu
przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych
typów szkół do innych ( Dz.U.z 2004 roku Nr 26, poz.232)
3. Statut Przedszkola Publicznego w Kikole

§1

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat,
w uzasadnionych przypadkach również dzieci, które ukończyły 2,5 roku .
Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego,
może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku
kalendarzowym, w którym kończy 8 lat. Dziecko z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego może uczęszczać do przedszkola do końca roku
szkolnego w tym roku kalendarzowym w którym kończy 10 lat
2. Przyjęcia dzieci do przedszkola odbywają się na podstawie złożonych przez
rodziców (prawnych opiekunów dziecka) wypełnionych kart zgłoszeń.
3. Karta zgłoszenia powinna zawierać szczegółową informację o aktualnym
stanie zdrowia dziecka o jego miejscu zamieszkania, danych osobowych
rodziców/opiekunów, miejscu ich pracy oraz telefonów kontaktowych
i wykazie osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.
4. Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny są zebrane
w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji
rodzinnej dziecka. Są udostępnione tylko nauczycielom przedszkola, którzy
są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.
5. Złożenie podpisanej karty przez rodzica (prawnego opiekuna), jest
równoznaczne z zawarciem umowy na świadczenia udzielane przez
przedszkole, potwierdzeniem zgody na proponowane warunki
i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. Umowa ta obowiązuje przez cały
rok szkolny.
6. Rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do
przedszkola zobowiązani są złożyć u dyrektora przedszkola w oznaczonym
terminie prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka.
7. Kartę zgłoszenia dziecka można odebrać osobiście
w przedszkolu lub pobrać ze strony internetowej przedszkola.§2
1. Terminarz rekrutacji dzieci:
- 1 marzec- 31 marzec wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń.


2. Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych odbywa się na początku
maja poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przedszkola.
§3
1. Jeżeli liczba kart zgłoszeń nie przekracza liczby miejsc w przedszkolu,
o przyjęciu dziecka decyduje dyrektor przedszkola.
2. Jeżeli liczba zgłoszeń przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje
komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

§4
1. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:
•dyrektor przedszkola jako przewodniczący,
•przedstawiciele Rady Pedagogicznej,
•przedstawiciele Rady Rodziców,

§5
Komisja rekrutacyjna dokonuje analizy kart zgłoszeń na podstawie kryteriów
przyjęć dzieci zawartych w Statucie Przedszkola Publicznego w Kikole


§6
W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:
1. Dzieci zameldowane w Kikole
2. Dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne,
3. Dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,
4. Dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub
umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność
do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie
odrębnych przepisów,
5. Dzieci z rodzin zastępczych,
6. Dzieci już uczęszczające do Przedszkola w Kikole i ich rodzeństwo
7. Dzieci obojga rodziców pracujących,
8. Po uwzględnieniu powyższych kryteriów o przyjęciu dziecka decyduje data
złożenia karty zgłoszenia dziecka do przedszkola.


§7
1. Ze względów organizacyjnych dziecko może zostać przyjęte do grupy
wiekowo o rok starszej
2. O przyjęciu dziecka decyduje :
- fakt uczęszczania dziecka w poprzednim roku do przedszkola
- opinia nauczyciela o poziomie rozwoju dziecka
- frekwencja w poprzednim roku szkolnym
- data urodzenia
§8
Posiedzenie komisji rekrutacyjnej jest protokołowane

§9

1. Dzieci nie przyjęte wpisywane są na listę rezerwową
2. O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego w przypadku zwolnienia
się miejsca decyduje dyrektor zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej
sporządzonej przez komisję rekrutacyjną.

§10
1. W przypadku nie przyjęcia dziecka komisja ma obowiązek podania
przyczyny odmowy

§11
1. Sprawy sporne , skargi i odwołania w pierwszej kolejności rozpatruje
przewodniczący komisji
2. Od decyzji przewodniczącego rodzice mogą się odwołać do organu
prowadzącego.

§12
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania
2. Regulamin zostaje podany do wiadomości rodziców poprzez
umieszczenie na tablicy ogłoszeń
Opracowała
Dyrektor Przedszkola
Małgorzata Kostrzewska
Kreator stron internetowych - przetestuj