CO ? GDZIE ? KIEDY ?...

Dnia 9 pażdziernika (poniedziałek) o godz.8.30 fotograf!

UWAGA KONKURS !!!
REGULAMIN KONKURSU NA LOGO
Przedszkola Publicznego w Kikole 
związany z nadaniem imienia 
Kraina Bajek

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Przedszkole Publiczne w Kikole zwane dalej Organizatorem.
2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej Przedszkola:
- Przedszkole Publiczne w Kikole
Ul. Toruńska 21
87-620 Kikół,
-http://przedszkolekikol.manifo.com

Cele Konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego symbolu/znaku graficznego (logo) naszego Przedszkola.
2. Zaangażowanie dzieci i ich opiekunów oraz absolwentów do działań na rzecz placówki.

Założenia ogólne
1. Projekty należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
2.Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt, nigdzie wcześniej nie publikowany.
3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

Zasady udziału w Konkursie
1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
2. Każdy uczestnik może przedstawić kilka projektów.

Uczestnicy
1. Konkurs ma charakter lokalny i jest adresowany
do:
-rodziców/prawnych opiekunów,
-dzieci uczęszczających do Przedszkola,
-absolwentów Przedszkola,
-wszystkich zainteresowanych mieszkańców Kikoła i Gminy Kikół
2. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
-zapoznały się z regulaminem i zaakceptowały go,
-dostarczyły projekt do organizatorów konkursu w wymaganym terminie,
-złożyły oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich.
3. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt, nigdzie wcześniej nie publikowany
4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, zaproszenia, papier firmowy i inne.
2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
3. Projekty należy wykonać na formacie A4
4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:
-nawiązywać do nazwy przedszkola Kraina Bajek
-być czytelne i łatwe do zapamiętania, być łatwo identyfikowane z naszym przedszkolem,
-powinno zawierać nazwę przedszkola
5. Logo nie powinno zawierać zbyt wielu wymyślnych kolorów i powinno być proste pod względem graficznym.

Miejsce i termin składania projektów
1.Projekty należy składać na kartce papieru lub zapisane na przenośnej pamięci lub też płycie Cd, następnie uczestnik podaje:
imię i nazwisko,
dane kontaktowe,
oświadczenie autora „Oświadczam, że projekt jest moją własnością autorską i wyrażam zgodę na jej wykorzystanie przez Organizatora konkursu.”
2. Prace konkursowe, które nie spełniają wymagań zawartych w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
3. Projekty dostarczone po terminie nie będą oceniane.
4. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

Kryteria oceny prac konkursowych
Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
1. Zgodność projektu z danymi naszego przedszkola,
2. Oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
3. Czytelność i funkcjonalność projektu,
4. Estetyka wykonania projektu.

Terminarz
1. Konkurs rozpoczyna się dnia 03.10.2017 roku.
2. Projekty należy dostarczyć do siedziby Organizatora tj. do Dyrektora placówki lub do Nauczycielek poszczególnych grup do dnia 06.11.2017roku.
3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Przedszkola.
4. Jednocześnie laureat zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie o przyznaniu nagrody.


Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Propozycje oceni wg ustalonej punktacji Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora, w składzie:
- Dyrektor Przedszkola
-przedstawiciele Rady Rodziców
-nauczyciele przedszkola
- pracownik niepedagogiczny przedszkola
2. Spośród zgłoszonych do konkursu propozycji Komisja wybierze jedną, która zostanie następnie wykorzystana przez przedszkole do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych itp.
3. Komisja podejmuje decyzję o wyłonieniu zwycięzcy większością głosów.
4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
5. Organizator zastrzega sobie prawa zmodyfikowania zgłoszonej propozycji lub połączenia dwóch lub więcej propozycji. Nie pozbawia to zwycięzcy należnej nagrody.

Nagrody i wyróżnienia
1. Dla laureata/ów Konkursu przewidziano nagrodę/y.
2. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości Nadania Imienia Przedszkolu Publicznemu w Kikole dnia 9 czerwca 2018 roku

Prawa autorskie
1. Z chwilą złożenia projektu Organizatorowi, uczestnik konkursu upoważnia Organizatora do modyfikowania lub uzupełniania projektu, decydowania o pierwszym udostępnieniu projektu publiczności, nadzoru nad sposobem korzystania z projektu.
2. Z chwilą złożenia projektu Organizatorowi, uczestnik konkursu przenosi na Organizatora konkursu własność egzemplarza projektu.
3. Z chwilą złożenia projektu Organizatorowi, uczestnik konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe do projektu, na wszystkich polach eksploatacji.

Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia, przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu , w razie wystąpienia przyczyn niezależnych.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu roszczeń osób trzecich, ze względu na naruszenie ich praw autorskich.
4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, podadzą nieprawdziwe informacje lub nie wyrażą zgody na oświadczeniu o prawach autorskich do projektu, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu.
5. Z chwilą przystąpienia do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu, w tym publikowania wyników na stronie internetowej Przedszkola oraz w siedzibie placówki.
Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania
przetwarzania swoich danych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.


Regulamin opracowała:
Rada Pedagogiczna Przedszkola Publicznego w Kikole

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu na projekt graficzny logo Przedszkola Publicznego w Kikole całości autorskich praw majątkowych do projektu graficznego logo i hasła promocyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000r. Nr 80, poz. 904, z późniejszymi zmianami) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami).


.....................................................
Podpis uczestnika konkursu

DNIA 07.09.2O17r. OBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE DLA RODZICÓW 
                                                                      SERDECZNIE ZAPRASZAMY
..


Kreator stron internetowych - przetestuj